Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ của Trường Đại học Đà Lạt

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học trân trọng công bố Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ của Trường Đại học Đà Lạt, được biên soạn dựa theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 và Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và […]