Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Trương Bá Phong – Chuyên ngành Sinh thái học

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Trương Bá Phong – Chuyên ngành Sinh thái học. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm […]

Thông báo bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2023 – Đợt 1

Phòng QLĐT Sau đại học – Trường Đại học Đà Lạt thông báo về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2023 – Đợt 1 và các mẫu bảo vệ luận văn. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Nguyễn Thanh Nguyên – Chuyên ngành Sinh thái học

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Nguyên – Chuyên ngành Sinh thái học. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm đến […]

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Phan Văn Bông – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phan Văn Bông – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm […]