Thông báo khởi công sửa chữa khắc phục chất lượng khâu hoàn thiện công trình: Giảng đường sư phạm đa năng

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đà Lạt. Căn cứ Công văn số 228/CV-CT394, ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Thái Sơn – Công ty Xây lắp 394 về việc báo cáo công tác triển khai sửa chữa hạng mục công trình. Trên cơ sở […]