Quyết định khen thưởng 2019-2020

Quyết định số 586-QĐ-ĐHĐL_28072020_v.v. Khen thưởng sinh viên cuối khóa hệ đào tạo chính quy năm học 2019 – 2020 (file đính kèm) 586-QD-DHDL_28072020-Khen thuong NH 2019-2020.pdf Quyết định số 587-QĐ-ĐHĐL_28072020_V/v Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp là Thủ khoa, Á khoa các ngành Hệ đào tạo chính quy, niên khóa 2016 – 2020 (file đính kèm) 587-QD-DHDL_28072020- KT thu […]

Quyết định HBKKHT HK I 2019-2020

Quyết định v.v. cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy (file đính kèm) 489-QD-ĐHĐL_26062020_Cap HBKKHT_HKI 2019-2020.pdf 547-QD-DHDL_17072020_Cap HBKKHT HKI 2019-2020 (Dot 2).pdf