Nghị quyết

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 815/NQ-HĐT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và Phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024

Vào ngày 30/08/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và Phiên họp định kỳ lần thứ 12 tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường […]