NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 816/NQ-HĐT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐL-HĐT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt về ban hành Quy chế tài chính của Trường Đại học Đà Lạt

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 99/NQ-ĐHĐL-HĐT  ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt  về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động  của Trường Đại học Đà Lạt

Nghị quyết

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 815/NQ-HĐT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và Phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024

Vào ngày 30/08/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và Phiên họp định kỳ lần thứ 12 tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng trường […]