Các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

STTTên ngànhMã ngànhTên gọi văn bằng tốt nghiệp
1Toán giải tích8460102Thạc sĩ Toán giải tích
2Vật lý kỹ thuật8520401Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật
3Hóa phân tích8440118Thạc sĩ Hóa phân tích
4Sinh thái học8420120Thạc sĩ Sinh thái học
5Sinh học thực nghiệm8420114Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm
6Văn học Việt Nam8220121Thạc sĩ Văn học Việt Nam
7Lịch sử Việt Nam8229013Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam
8Quản trị kinh doanh8340101Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
9Ngôn ngữ Anh8220201Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
10Luật8380101Thạc sĩ Luật