Các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

STTTên ngànhMã ngànhTên gọi văn bằng tốt nghiệp
ĐÀO TẠO THẠC SĨ
1Toán giải tích8460102Thạc sĩ Toán giải tích
2Vật lý kỹ thuật8520401Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật
3Hoá phân tích8440118Thạc sĩ Hoá phân tích
4Sinh thái học 8420120Thạc sĩ Sinh thái học
5Sinh học thực nghiệm8420114Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm
6Văn học Việt Nam8220121Thạc sĩ Văn học Việt Nam
7Lịch sử Việt Nam8229013Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam
8Quản trị kinh doanh8340101Thạc sĩ Quản trị kinh doanh