Ban Giám hiệu

Lê Minh Chiến
Hiệu trưởng
Email: chienlm@dlu.edu.vn

Mai Minh Nhật
Phó Hiệu trưởng
Email: nhatmm@dlu.edu.vn

Nguyễn Tất Thắng
Phó Hiệu trưởng
Email: thangnt@dlu.edu.vn

Trần Thống
Phó Hiệu trưởng
Email: thongt@dlu.edu.vn