Ban Giám hiệu

 TS. Lê Minh Chiến
Hiệu trưởng
Email: chienlm@dlu.edu.vn

TS. Mai Minh Nhật
Phó Hiệu trưởng
Email: nhatmm@dlu.edu.vn
PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng
Phó Hiệu trưởng
Email: thangnt@dlu.edu.vn