Thông báo tiếp công dân định kỳ – Tháng 3 năm 2021

Thông báo số 209/TB-ĐHĐL ngày 08/3/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tiếp công dân định kì – Tháng 3 năm 2021, với các nội dung chính: – Tiếp công dân: Ông Lê Minh Chiến – Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt – Trực Phòng tiếp công dân: Ông Nguyễn Chiến Thắng […]