Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Nguyễn Thị Hà Giang – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà Giang – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân […]

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Đoàn Phan Thảo Tiên – Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đoàn Phan Thảo Tiên – Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan […]

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ của Trường Đại học Đà Lạt

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học trân trọng công bố Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ của Trường Đại học Đà Lạt, được biên soạn dựa theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 và Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và […]