DANH MỤC VÀ KINH PHÍ NCKH SINH VIÊN

2021 – 890 QD-DHDL-DANH MUC.pdf 2020 – 568-QD-DHDL-DANH MUC.pdf 2019 – 911-QĐ-ĐHĐL-DANH MUC.pdf 2018–867-QD-DHDL.pdf 2017–1092-QD-DHDL.pdf 2016–31-QD-ĐHĐL.pdf 2015–991-QD-DHDL.pdf 2014–774-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf 2013–1043-2012-QD-DHDL-NCKH.pdf 2012–1712-2011-QD-DHDL-NCKH.pdf 2011–955-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf 2010–1110-2009-QD-DHDL-NCKH.pdf 2009–240-2009-QD-DHDL-NCKH-HTQT.pdf

DANH MỤC VÀ KINH PHÍ NCKH CẤP TRƯỜNG

2020-933-QD-DHDL phê duyệt danh mục và kinh phí.pdf 2019-Quyết định 910-QĐ-ĐHĐL.pdf 2019-Quyết định 169-QĐ-ĐHĐL.pdf 2018–868-QD-DHDL.pdf 2017–914-QD-DHDL.pdf 2016–435-QD-DHDL.pdf 2015–569-QD-DHDL.pdf 2014–401-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf 2013–19-2013-QD-DHDL-NCKH.pdf 2012–38-2012-QD-DHDL-NCKH.pdf 2011–1088-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf 2010–95-2010-QD-DHDL-NCKH.pdf 2009–239-2009-QD-DHDL-NCKH-HTQT.pdf danhmucnckhcaptruong2009-2012.pdf danhmucnckhcaptruong2000-2009.pdf

Kỷ yếu Hội nghị NCKH sinh viên Trường Đại học Đà Lạt năm 2020

Kỷ yếu Hội nghị NCKH sinh viên Trường Đại học Đà Lạt năm 2020Bìa: Bia.pdf Quyết định: quyết định thành lập ban tổ chức và hội đồng đánh giá NCKH sinh viên năm 2020.pdf Tiểu Ban 01: Ky yeu_Tieu ban 1 CNTT OK.pdf Tiểu Ban 02: Ky yeu_Tieu ban 2 HHMT OK.pdf Tiểu Ban 03: Ky yeu_Tieu ban 3 Nong […]

Kết quả NCKH Sinh viên năm 2020

Danh mục báo cáo NCKH Sinh viên đạt giải thưởng cấp Trường  năm 2020: Danh mục báo cáo NCKH Sinh viên ĐẠT GIẢI THƯỞNG cấp Trường năm 2020.docx

Kỷ yếu Hội nghị NCKH sinh viên Trường Đại học Đà Lạt năm 2019

Bìa: Bia.pdf Quyết định: Quyết định 282-QĐ-ĐHĐL.pdf Tiểu Ban 01: Tiểu ban 1 CNTT-Vật Lý – Kỹ thuật Hạt nhân.pdf Tiểu Ban 02: Tiểu ban 2 Sinh học – Nông lâm.pdf Tiểu Ban 03: Tiểu ban 3 Hóa học – Môi trường và Tài nguyên.pdf Tiểu Ban 04: Tiểu ban 4 Khoa học Xã hội Nhân văn.pdf Tiểu Ban 05: Tiểu ban […]