Thông báo khởi công sửa chữa khắc phục chất lượng khâu hoàn thiện công trình: Giảng đường sư phạm đa năng

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đà Lạt. Căn cứ Công văn số 228/CV-CT394, ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Thái Sơn – Công ty Xây lắp 394 về việc báo cáo công tác triển khai sửa chữa hạng mục công trình. Trên cơ sở […]

THÔNG BÁO Lịch kiểm kê tài sản năm 2019

Lịch kiểm kê tài sản năm 2019 Kính gửi:       Các đơn vị trong nhà trường Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-ĐHĐL ngày 10 tháng 01 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019; Thực hiện Thông báo số 204/TB-ĐHĐL ngày 02 tháng 03 năm 2020 của Phòng Cơ sở […]

Thông báo khởi công trùng tu công trình: Tháp Sao nhà A25

Căn cứ văn bản số 605/SXD-QLXD, ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc cảnh báo tình trạng xuống cấp công trình: Tháp Sao nhà A25 – Trường Đại học Đà Lạt, trên cơ sở kết quả kiểm định chất lượng kết cấu công trình và đề xuất phương án cải tạo kết cấu do […]