Thông báo lập kế hoạch mua sắm sữa chữa trang thiết bị làm việc năm 2020 ( lần 2)

28 tháng 02, 2020

Nhằm chuẩn bị công tác lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị làm việc phục vụ công tác cho toàn trường năm 2020. Phòng Cơ sở vật chất thông báo và đề nghị các đơn vị tổng hợp nhu cầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị làm việc gửi về Phòng CSVC để tổng hợp, lập kế hoạch và triển khai các thủ tục mua sắm theo quy định. Nhu cầu mua sắm xin gửi bằng văn bản và email cho Phòng Cơ sở vật chất trước ngày 03/03/2020.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Top