Hướng nghiên cứu

03 tháng 11, 2015

Nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Đà Lạt cũng như đa số các trường đại học trên thế giới là đào tạo nhân lực có trình độ cao và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Top