Thông điệp của Hiệu trưởng

22 tháng 08, 2015

Trường Đại học Đà Lạt là một trường Đại học hàng đầu trong khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ ...

Năm nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Đà Lạt

22 tháng 08, 2015

1. Ổn định và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo; hoàn thiện hệ thống tín chỉ, nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; xây dựng các khoa và ngành đào tạo trọng điểm;
Top