Đảng ủy

Đảng ủy
  PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa
  Bí thư Đảng ủy
  Email: hoand@dlu.edu.vn  TS. Lê Hồng Phong
  Phó Bí thư Đảng ủy
  Email: phonglh@dlu.edu.vn  ThS. Hoàng Việt Hậu
  Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
  Email: hauhv@dlu.edu.vn  PGS. TS. Nguyễn Văn Kết
  Đảng ủy viên
  Email: ketnv@dlu.edu.vn  ThS. Lê Minh Chiến
  Đảng ủy viên
  Email: chienlm@dlu.edu.vn  TS. Nguyễn Văn Vinh
  Đảng ủy viên
  Email: vinhnv@dlu.edu.vn  ThS. Lê Thị Quỳnh Hảo
  Đảng ủy viên
  Email: haoltq@dlu.edu.vn  ThS. Trần Thống
  Đảng ủy viên
  Email: thongt@dlu.edu.vn  ThS. Mai Minh Nhật
  Đảng ủy viên
  Email: nhatmm@dlu.edu.vn

Các tin khác