Đào tạo

Các ngành đào tạo vừa làm vừa học

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tên gọi văn bằng tốt nghiệp

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

1

Sinh học

D420101

Cử nhân Sinh học

2

Nông học

D620109

Kỹ sư  Nông học

3

Quản trị kinh doanh

D340101

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

4

Kế toán

D340301

Cử nhân Kế toán

5

Luật

D380101

Cử nhân Luật

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Cử nhân QT DV du lịch và lữ hành

7

Công tác xã hội

D760101

Cử nhân Công tác xã hội

8

Ngôn ngữ Anh

D220201

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC - VĂN BẰNG 2 - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

 

1

Quản trị kinh doanh

D340101

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

2

Kế toán

D340301

Cử nhân Kế toán

3

Ngôn ngữ Anh

D220201

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

 

1

Toán học

D460101

Cử nhân Toán học

2

Vật lý học

D440102

Cử nhân Vật lý học

3

Hóa học

D440112

Cử nhân Hóa học

4

Sinh học

D420101

Cử nhân Sinh học

5

Văn học

D220330

Cử nhân Văn học

6

Lịch sử

D220310

Cử nhân Lịch sử

7

Ngôn ngữ Anh

D220201

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

8

Giáo dục tiểu học

D140202

Cử nhân Giáo dục tiểu học

Các tin khác