Công khai theo TT 09

Công khai cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục 2014 - 2015

- Biểu mẫu 20 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2014 - 2015: bieu_20.pdf
- Biểu mẫu 21 - Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2014 - 2015: bieu_21.pdf
- Biểu mẫu 22 - Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2014 - 2015: bieu_22.pdf
- Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2014 - 2015: bieu_23.pdf
- Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính năm học 2014 - 2015: bieu_24.pdf
- Biểu mẫu tổng hợp công khai năm học 2014 - 2015: bieutonghop.pdf

Các tin khác