Đào tạo

Các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tên gọi văn bằng tốt nghiệp

ĐÀO TẠO THẠC SĨ

1

Toán giải tích

60460102

Thạc sĩ Toán giải tích

2

Vật lý kỹ thuật

60520401

Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật

3

Hoá phân tích

60440118

Thạc sĩ Hoá phân tích

4

Sinh thái học      

60420120

Thạc sĩ Sinh thái học      

5

Sinh học thực nghiệm

60420114

Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm

6

Văn học Việt Nam

60220121

Thạc sĩ Văn học Việt Nam

7

Lịch sử Việt Nam

60220313

Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam

Các tin khác