Tin tức - sự kiện

Thông báo kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

Căn cứ Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 14 năm 2017,

Trường Đại học Đà Lạt thông báo các đơn vị trực thuộc Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 tại trường như sau:

1. Đối tượng

- Giảng viên (sau đây gọi là “nhà giáo”) trực tiếp giảng dạy tại các khoa, trung tâm, viện đào tạo thuộc Trường.

- Công chức; viên chức làm nhiệm vụ quản lý (sau đây gọi là “cán bộ quản lý giáo dục”) tại các phòng, ban, viện, trung tâm (không có chức năng đào tạo) thuộc Trường.

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của trường đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 01 năm 2014 đến nay tiếp tục giảng dạy, quản lý cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

2. Tiêu chuẩn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ và Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kèm theo).

3. Quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

3.1. Bước 1: Giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm

a) Giới thiệu

- Các Trưởng đơn vị thông báo đến viên chức trong đơn vị (bao gồm cả đối tượng đã nghỉ hưu theo quy định) về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017. Cá nhân đối chiếu với tiêu chuẩn quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tự giới thiệu và giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2017. Người đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT chuẩn bị bản kê khai thành tích cá nhân và hồ sơ minh chứng kèm theo (quy định tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP) gửi cho đơn vị đang công tác hoặc đơn vị đã công tác trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT về đơn vị: Trước ngày 15/01/2017.

b) Lấy phiếu tín nhiệm tại đơn vị

- Chủ trì: Trưởng đơn vị và Chủ tịch công đoàn bộ phận có ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

- Thư ký: Do hội nghị giới thiệu.

- Thành phần: Trưởng đơn vị triệu tập toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm việc hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên trong đơn vị (bao gồm cán bộ viên chức và người lao động của Công đoàn bộ phận trực thuộc). Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 số công chức, viên chức, người lao động dự họp.

- Nội dung:

+ Thông qua thông báo của nhà trường.

+ Quán triệt tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Chủ trì hội nghị thông báo thành tích của từng cá nhân đề nghị xét tặng, tổ chức việc thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai. Cá nhân đạt số phiếu tín nhiệm từ 80% trở lên được đưa vào danh sách xét chọn và trình Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp trường.

- Sau khi có kết quả bỏ phiếu, đơn vị gửi hồ sơ về Tổ thư ký của Hội đồng cấp trường (qua Phòng Tổ chức – Hành chính, Ông Phạm Đăng Thắng – Q. Trưởng phòng), hồ sơ gồm có:

+ Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (Mẫu số 1).

+ Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (Mẫu số 3).

+ Biên bản họp giới thiệu và kết quả bỏ phiếu tín nhiệm NGND, NGƯT tại đơn vị (Mẫu số 5).

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/01/2017.

3.2. Bước 2: Tổ chức thẩm định hồ sơ và thăm dò dư luận

a) Thẩm định hồ sơ và thăm dò dư luận

- Tổ thư ký thẩm định hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường (10 ngày làm việc) để lấy ý kiến của toàn thể công chức, viên chức và sinh viên.

- Thời gian công khai và lấy ý kiến thăm dò dư luận: Từ ngày 10/02/2017 đến ngày 25/02/2017.

- Ý kiến đóng góp của cán bộ viên chức và sinh viên đối với các ứng viên gửi về Hội đồng cấp cơ sở của trường (Thường trực Hội đồng: Ông Phạm Đăng Thắng, Q. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; Điện thoại: 0633.552481, 0908526879; E-mail: thangpd@dlu.edu.vn, phongtchc@dlu.edu.vn).

b) Tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thăm dò dư luận

- Tổ thư ký tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả thăm dò dư luận đối với từng ứng viên.

- Gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên Hội đồng cấp cơ sở và tổ chức cuộc họp Hội đồng.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 03/3/2017.

3.3. Bước 3: Họp Hội đồng cấp cơ sở

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng.

- Thành phần: Các thành viên Hội đồng (theo Quyết định thành lập Hội đồng). Các cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự. Trường hợp vắng mặt, thành viên Hội đồng phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý và gửi lại phiếu bầu.

- Nội dung:

+ Thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ; các tiêu chuẩn của cá nhân theo danh hiệu đề nghị đối với quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có).

+ Thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

+ Kết quả bỏ phiếu tán thành được công bố trong toàn trường.

+ Các cá nhân có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên được hoàn chỉnh hồ sơ và đưa vào danh sách đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 08/3/2017.

3.4. Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ và gửi lên Hội đồng cấp Bộ

- Hội đồng cấp cơ sở hoàn thiện hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 10/3/2017.

4. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

4.1. Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (2 bộ)

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGND (Mẫu 1) đánh máy và không đóng quyển.

- Bản sao giấy chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến; giáo trình, sách chuyên khảo (trang bìa có ghi tên tác giả và nhà xuất bản); biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; bài báo khoa học (tên và mục lục bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế); bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND.

4.2. Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2 bộ)

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT (Mẫu 1) đánh máy và không đóng quyển.

- Bản sao giấy chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến; giáo trình, sách chuyên khảo (trang bìa có ghi tên tác giả và nhà xuất bản); biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; bài báo khoa học (tên và mục lục bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế); bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGƯT.

4.3. Hồ sơ các đơn vị gửi về Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Trường gồm có:

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (Mẫu số 1): 02 bản.

- Danh sách nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (Mẫu số 3): 02 bản.

- Biên bản họp giới thiệu và kết quả bỏ phiếu tín nhiệm NGND, NGƯT tại đơn vị (Mẫu số 5): 02 bản.

- Hồ sơ minh chứng cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT: 02 bộ.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Phòng Tổ chức – Hành chính: Triển khai thông báo đến các đơn vị trong trường; Tham mưu Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở và Tổ thư ký giúp việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017; Hỗ trợ các ứng viên kê khai thành tích, bổ sung các minh chứng cần thiết.

5.2. Các đơn vị quán triệt tinh thần Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ và Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị. Tổ chức triển khai đúng quy trình và thời gian quy định.

5.3. Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế: Hỗ trợ và thẩm định các minh chứng về hoạt động nghiên cứu khoa học của các ứng viên.

5.4. Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học và Phòng Quản lý Đào tạo: Hỗ trợ và thẩm định các minh chứng về hoạt động giảng dạy, đào tạo; biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo của các ứng viên.

5.5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các đơn vị phản ánh thông tin về Thường trực Hội đồng để kịp thời giải quyết.

Trên đây là kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 của Trường Đại học Đà Lạt. Để triển khai thực hiện tốt đợt xét danh hiệu lần này, Trường đề nghị các Trưởng đơn vị và cán bộ viên chức có liên quan thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thời gian theo kế hoạch./.

Các tập tin đính kèm:

1. Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ: 27.2015.ND.CP.pdf

2. Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 3332_BGDDT HD xet NGNN, NGUT 2017.pdf

3. Thông báo số 1062 của Trường Đại học Đà Lạt: 1062.TB.DHDL. Thong bao ke hoach xet tang danh hieu NGND,NGUT nam 2017.pdf

4. Biểu mẫu số 1: Mau so 1. Ban khai thanh tich de nghi xet tang danh hieu NGND,NGUT nam 2017.doc

5. Biểu mẫu số 3: Mau so 3. Danh sach de nghi xet tang danh hieu NGND,NGUT.doc

6. Biểu mẫu số 5: Mau so 5 - Bien ban hop don vi gioi thieu va bo phieu tin nhiem de nghi xet tang NGND,NGUT.doc


 

Các tin khác